ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมสถานที่ความพร้อมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกและมอบกล้าหญ้าแฝกให้เกษตรกรต้นแบบและหน่วยงาน