อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565