ต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริและให้คำปรึกษาแนะนำ