คณะครูและนักเรียนวัดวังก์วิเวการาม ในโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพเด็กประจำปีการศึกษา 2565