ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ชาวไทยภูเขาและ

เกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 2536 เริ่มก่อตั้ง ชื่อ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ภายใต้สังกัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ปี พ.ศ. 2546  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงานกรมส่งเสริม

การเกษตร เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

อยู่ภายใต้สังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

ตั้งอยู่ที่ 198 หมู่ที่ 9  ตำหนองลู  อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

ห่างจากตัวเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 220 กิโลเมตร 

 

ภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ      

        เป็นพื้นที่ลาดชันตามเชิงเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 350 เมตร

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28 องศาเซลเซียส (ต่ำสุดเดือน ธันวาคม 9 องศาเซลเซียส )

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,300 มม./ปี

ประชากร

       เป็นชาวไทยภูเขา (กระเหรี่ยง)  ชาวไทยรามัญ (มอญ)

ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่น่าสนใจ