วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ความรู้ด้านการผลิตการเกษตร โดยสอดคล้องกับสภาพพื้นที่     

เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภารกิจ (บทบาทหน้าที่ )

    •  ศึกษา พัฒนา  ประยุกต์ เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
    • ศึกษา  วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
    • ถ่ายทอดความรู้ และประสานการส่งเสริมการผลิต  การจัดการผลผลิตในเขตพื้นที่
    • ประสานกับหน่วยงานพัฒนาบนพื้นที่สูง
    • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย