อัตรากำลัง

ผู้อำนวยการศูนย์

- ว่าง- 
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

ข้าราชการ

            นายคงกฤช อินทแสน
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ :ความรู้เฉพาะด้าน :ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :              นายจตุพร อิ่มจิตร
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ :
  แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  แปลงรวบรวมไม้ตัดดอกเขตร้อน
  แปลงแม่พันธุ์อาโวคาโด
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
  โครงการสำรองพันธุ์พืชพันธุ์ดี
ความรู้เฉพาะด้าน :
  การปลูกอาโวคาโด
  ขยายพันธุ์พืข
  การปลูกมะม่วงหิมพานต์
  การปลูกกาแฟ
ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :
  โทรศัพท์  : 0 3451 0766
  E-mail   : haec05@gmil.com
  ID-Line  : tungimjit
           นางสาวสุชาดา ศรวัฒนา
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ :  
  - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  - ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาและประยุกต์วิชาการ
    ส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
  - ดูแลจัดการแปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพร พืชท้องถิ่น 
  - แปลงปลูกทุเรียน และหม่อนรับประทานผลสด
ความรู้เฉพาะด้าน :
  กาแฟครบวงจร
  การจัดการพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมตามศักยภาพ 
  การปลูกพืชระบบวนเกษตร ระบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล
  โทรศัพท์ : 08 1644 6431  
  e-mail : ssornwatana@gmail.com

              นายวิชา งามยิ่ง
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ :ความรู้เฉพาะด้าน :ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :พนักงานราชการ

            นายพรมมา สังขกมล
           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

งานที่รับผิดชอบ : 
ความรู้เฉพาะด้าน : 
ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :
           นายประภัสสร์ เทพทอง
           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

งานที่รับผิดชอบ : 
ความรู้เฉพาะด้าน : 
ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :
           นายวรวุฒิ วรคุตตานนท์
            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

งานที่รับผิดชอบ : 
ความรู้เฉพาะด้าน : 
ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :
           นางสาวสายธาร บัวเบา
                 เจ้าพนักงานธุรการ

งานที่รับผิดชอบ : 
ความรู้เฉพาะด้าน : 
ช่องทางติดต่อส่วนบุคคล :